ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

 

რეგისტრაცია დასრულებულია !ფილიალების სააღმზრდელი ჯგუფებში ჩაირიცხებიან მხოლოდ რუსთავშირეგისტრირებული 2-დან  6-წლამდე ასაკის ბავშვები;

ფილიალების სააღმზრდელოჯგუფებში ჩაირიცხებიან ის ბავშვები, რომელთა ასაკიც რეგისტრაციის მომენტში აკმაყოფილებს შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფს;

რეგისტრაცია გავლილი ბავშვის კანონიერმა წარმომადგენელმა შესაბამისი ფილიალის ადმინისტრაციას რეგისტრაციდან სამ სამუშაო დღეში უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები:

*ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაცის შესახებ. გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) მიერ;
*დაბადების მოწმობა (ასლი);
*ერთი ცალი ფოტო სურათი (3 X 4);
*ჯანმრთელობის ცნობა;

 

აღნიშნული მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბავშვი ბაგა-ბაღის ფილიალში ჩარიცხულად არ ჩაითვლება!

 


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;