ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანების“ ფილიალებში ბავშვების დამატებით ჩარიცხვის თარიღად განისაზღვრა
2015 წლის 01 იანვარი;

ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვების ჩარიცხვა მოხდება შემდეგი წესით:

· 2 დან 3 წლამდე ჯგუფში - 2011 წლის 15 სექტემბრიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 3 დან 4 წლამდე ჯგუფში - 2010 წლის 15 სექტემბრიდან 2011 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 4 დან 5 წლამდე ჯგუფში - 2009 წლის 15 სექტემბრიდან 2010 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 5 დან 6 წლამდე ჯგუფში - 2008 წლის 15 სექტემბრიდან 2009 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

რეგისტრაცია ჩატარდება 2 ეტაპად, პირველ ეტაპზე ელექტრონული რეგისტრაციის გარეშე ჩაირიცხებიან რუსთავში რეგისტრირებული ის სოციალურად დაუცველი ბავშვები, რომელთა ოჯახების მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს. ასეთი ბავშვების კანონიერმა წარმომადგენელებმა მიმდინარე წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ ბაგა-ბაღების გაერთიანებას განცხადებით (მისამართი: ქ. რუსთავის მერიის შენობა, მე 3 სართული) და წარმოადგინონ:

* ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

* ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაცის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს

· სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული

· ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

· ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ტერიტორიული ორგანოს მიერ;


ფილიალებში ბავშვთა გადანაწილება მოხდება სარეიტინგო ქულებისა და ოჯახის მედმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის გათვალისწინებით.

მეორე ეტაპზე, დარჩენილი ვაკანსიების შევსება განხოციელდება ელექტრონული განცხადების ფორმით ვებ.გვერდზე: www.rustavikids.ge 2014 წლის 29 დეკემბერს 12:00 საათიდან;

რეგისტრაცია გავლილი ბავშვის კანონიერმა წარმომადგენელმა, 2015 წლის 09 იანვრამდე შესაბამის ფილიალში წარადგინოს:


* ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაცის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს

· სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული

· ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

· ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ტერიტორიული ორგანოს მიერ;

* დაბადების მოწმობა (ასლი);

* ერთი ფოტო სურათი (3X4);

* ჯანმრთელობის ცნობა;


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;