ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ ფილიალებში არსებულ

ვაკანსიებზე ბავშვთა დამატებით ჩარიცხვის შესახებ

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2013 წლის 27 აგვისტოს N 199 დადგენილების 1 და 11 მუხლების, ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ წესდების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ და „კ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტის „ ბ“ ქვეპუნქტის, ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში“ მოქმედი სათათბირო ორგანო - საბჭოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N 14 სხდომის ოქმის თანახმად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანების“ ფილიალებში დამატებით არსებულ ვაკანსიებზე ბავშვთა რეგისტრაცია განხორციელდეს ელექტრონული განცხადების ფორმით ვებ.გვერდზე: www.rustavikids.ge 2014 წლის 20ოქტომბერს 12:00 საათიდან;

2. ა.(ა).ი.პ. „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანების“ ფილიალებში ბავშვების ჩარიცხვის თარიღად განისაზღვროს 2014 წლის 23 ოქტომბერი;

3. ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვების ჩარიცხვა მოხდეს შემდეგი წესით:

· 2 დან 3 წლამდე ჯგუფში - 2011 წლის 15 სექტემბრიდან 2012 წლის 23 ოქტომბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 3 დან 4 წლამდე ჯგუფში - 2010 წლის 15 სექტემბრიდან 2011 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 4 დან 5 წლამდე ჯგუფში - 2009 წლის 15 სექტემბრიდან 2010 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 5 დან 6 წლამდე ჯგუფში - 2008 წლის 15 სექტემბრიდან 2009 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

რეგისტრაცია გავლილი ბავშვის კანონიერმა წარმომადგენელმა, 2014 წლის 23 ოქტომბრამდე შესაბამის ფილიალში წარადგინოს:


* ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაცის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს

· სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული

· ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

· ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ტერიტორიული ორგანოს მიერ;

* დაბადების მოწმობა (ასლი);

* ერთი ფოტო სურათი (3X4);

* ჯანმრთელობის ცნობა;


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;