ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება


რეგისტრაცია დასრულებულია!

ფილიალში ჩაირიცხებიან
მხოლოდ ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული

2–დან 6 წლამდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.
ბავშვის დარეგისტრირება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ ასაკობრივ ჯგუფში,
რომელსაც რეგისტრაციის მომენტისათვის აკმაყოფილებს მისი ასაკი.
ასაკის არასწორად მითითების შემთხვევაში ბავშვი ჩარიცხულად არ ჩაითვლება!




რეგისტრაციის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მშობელმა რეგისტრაციიდან სამი
სამუშაო დღის ვადაში შესაბამისი ფილიალის ადმინისტრაციაში უნდა წარადგინოს
შემდეგი დოკუმენტები.
* ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის დამადასტურებელი ცნობა გაცემული „რუსთავის იუსტიციის სახლში“
* ბავშვის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი
* ბავშვის ერთი ფოტოსურათი (3X4)
აღნიშნული დოკუმენტების წარუდგენლობის შემთხვევაში ბავშვი ჩარიცხულად არ ჩაითვლება!
ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;