2021 წლის ბაღების რეგისტრაცია 3-4 წლიანი ჯგუფები


საიტზე დაიდო ფილიალებში ჩარიცხული აღსაზრდელების სიები, ჩარიცხული აღსაზრდელის გადამოწმება შესაძლებელია პირადი ნომრით:


ჩარიცხული ბავშვების წარმომადგენლებმა წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები ფილიალებში 21 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით:

1. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.

2. ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის შესახებ გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ.

3. ჯანმრთელობის ცნობა.

4. 2 ფოტო სურათი (3X4).

ვისი დოკუმენტაციაც არ იქნება სრულყოფილი და არ მოხდება ბავშვის იდენტიფიცირება სწორად, ავტომატურად გაირიცხება ფილიალიდან.


გადაამოწმეთ ბავშვის რეგისტრაცია პირადი ნომრით

შეიყვანეთ პირადი ნომერი:
რიგის ნომერი პირადი ნომერი სახელი გვარი ბაღი